پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- کمیته علمی
کمیته ی علمی دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 

کمیته ی علمی:

کمیته ی علمی کنگره شامل اعضای هیئت علمی و روماتولوژیست هایی هستند که سخنرانی اصلی و داوری مقالات کنگره را به عهده خواهند داشت. به شرح :

دکتر احمد رضا جمشیدی: ریاست انجمن روماتولوژی ایران و ریاست دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی 
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

دبیرعلمی کنگره: جناب آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان،
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر محسن سروش
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

جناب آقای دکتر فرهاد غریب دوست
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر عبدالهادی ناجی
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر فرهاد شهرام

(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر هدا کاوسی
(استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر محمد مهدی امام
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر زهرا قدسی
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص پوست)

جناب آقای دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی
(دانشگاه علوم پزشکی یزد،  فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر زهرا رضائی یزدی
(دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر محمدعلی نظری نیا
(دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر الهام رجایی
(دانشگاه علوم پزشکی اهواز، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر محمد علی فاطمی
(دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر زهرا حبیب آگهی
(دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر سعیده آرین نیا
(استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر علیرضا رجائی
(داشنگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خام دکتر فاطمه شیرانی
(دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر حسین شایان مقدم
(دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فوق تخصص روماتولوژی)

جناب آقای دکتر علی جواد زاده
(دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر فرانه فرساد
(استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر زهرا جوادی نژاد
(دانشگاه علوم پزشکی تهران)

سرکار خانم دکتر مریم صاحباری
(دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فوق تخصص روماتولوژی)

آقای دکتر علی دهقان
(دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فوق تخصص روماتولوژی)

آقای دکتر حبیب زینی
(فوق تخصص روماتولوژی، )

آقای دکتر مهرداد آقایی
(فوق تخصص روماتولوژی)

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.100.38.fa
برگشت به اصل مطلب