پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- کمیته علمی
کمیته ی علمی سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 

کمیته ی علمی:

کمیته ی علمی کنگره شامل اعضای هیئت علمی و روماتولوژیست هایی هستند که سخنرانی اصلی و داوری مقالات کنگره را به عهده خواهند داشت. به شرح :

دکتر احمد رضا جمشیدی: ریاست انجمن روماتولوژی ایران و ریاست سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی 
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)

دبیرعلمی کنگره: سرکار خانم دکتر زهرا ذاکری 
(فوق تخصص روماتولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر محسن سروش
(فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش)

دکتر فریدون دواچی
(استاد داشنگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص رماتولوژی)

جناب آقای دکتر فرهاد غریب دوست
(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی)


جناب آقای دکتر محمدعلی نظری نیا
(دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فوق تخصص روماتولوژی)


سرکار خام دکتر فاطمه شیرانی
(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص روماتولوژی)


دکتر محمد مسلمی زاده
(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص روماتولوژی)


دکتر محمد حسن جوکار
(استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فوق تخصص روماتولوژی)


دکتر هادی کریم زاده
(استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فوق تخصص روماتولوژی)


دکتر سعیده شنونده
(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فوق تخصص روماتولوژی)


سرکار خانم دکتر زهرا حبیب آگهی
(دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر انوشه حقیقی
(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص روماتولوژی)

سرکار خانم دکتر بهارک تاثریان
(فوق تخصص روماتولوژی،)

سرکار خانم دکتر مژده ذبیحی یگانه
(فوق تخصص روماتولوژی، شفا یحیائیان)


 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.100.38.fa
برگشت به اصل مطلب