پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- تصاویر کنگره هشتم انجمن
هشتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
هشتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
تهران - بیمارستان امامنشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.114.49.fa
برگشت به اصل مطلب