پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- تصاویر کنگره هفتم انجمن
هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژ ایران

داشنگاه علوم پزشکی شیراز#مرجان_خادمیان
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.115.50.fa
برگشت به اصل مطلب