پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- سازمان اصلی
سازمان اصلی پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/22 | 

سازمان کنگره

سازمان اصلی:  انجمن علمی روماتولوژی ایران
 

رئیس کنگره :
جناب آقای دکتر سیدرضا نجفی زاده


دبیر علمی کنگره:
جناب آقای دکتر محسن سروش

دبیر اجرایی:
جناب آقای دکتر محسن سروش 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find-1.99.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب