پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- سازمان اصلی
سازمان اصلی سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی روماتولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 

سازمان کنگره

سازمان اصلی:  انجمن علمی روماتولوژی ایران
 

رئیس کنگره : جناب آقای دکتر احمدرضا جمشیدی

دبیر علمی کنگره: سرکار خانم دکتر زهرا ذاکری

دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر محسن سروش


 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.99.37.fa
برگشت به اصل مطلب