پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران- لینک فیلم های کنگره پانزدهم
لینک فیلم های کنگره پانزدهم لینک فیلم های کنگره پانزدهم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/2 | 
اولین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈صبح
۲۰-آبان-
تصویربرداری و تفسیر آن در کمردرد
۱۱Now۲۰۲۱-۱
اولین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈شب
۲۰-آبان-
بیماری های مرتبط با IgG۴ و تشخیص های افتراقی آنها
۱۱Now۲۰۲۱-۲
دومین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈صبح
۲۱-آبان-
روماتولوژی IVIG و پلاسما فرز
۱۲Now۲۰۲۱-۱
دومین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈شب
۲۱-آبان-
تازه های بیماری لوپوس سیستمیک
۱۲Now۲۰۲۱-۲
سومین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈صبح
۲۷-آبان-
اندوکرینوپاتی ها و تظاهرات روماتولوژیک آنها
۱۸Now۲۰۲۱-۱
سومین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈شب
۲۷-آبان-
میوپاتی ها
۱۸Now۲۰۲۱-۲
چهارمین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈صبح
۲۸-آبان-
ILD در بیماری های روماتولوژی
۱۹Now۲۰۲۱-۱
چهارمین روزِ پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران👈شب
۲۸-آبان-
ملاحظات تغذیه در بیماریهای روماتولوژی RA, OA, gout, SLE
۱۹Now۲۰۲۱-۲
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های سالیانه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iracongress.ir/find.php?item=1.118.55.fa
برگشت به اصل مطلب